อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต. ประจำปีงบประมาณ2561 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต. ประจำปีงบประมาณ2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ) 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต. ประจำปีงบประมาณ2561 ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 หัวข้อในการบรรยาย - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 - การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น