อัลบั้มภาพ อบต.โพไร่หวานเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ
* อัลบั้ม *
อบต.โพไร่หวานเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชี
อบต.โพไร่หวานเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชี
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 975 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2559
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2559
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 131 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2558
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2558
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน ประจำ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน ประจำ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ทำความสะอาดคูคลองและถนน
ทำความสะอาดคูคลองและถนน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
โครงการ....การดูแลแม่วัยรุ่น
โครงการ....การดูแลแม่วัยรุ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
มอบอุปกรณ์กีฬาต้านภัยยาเสพติด
มอบอุปกรณ์กีฬาต้านภัยยาเสพติด
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
พิธีลงนามบันทึกการถ่ายโอนหอพัก
พิธีลงนามบันทึกการถ่ายโอนหอพัก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558

โครงการรณป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2558
โครงการรณป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558
เวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย โดย กอ.รมน เพชรบุรี
เวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย โดย กอ.รมน เพชรบุรี
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558
โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
วันสงกรานต์ ปี2558
วันสงกรานต์ ปี2558
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
โครงการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ปี 2558
โครงการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ปี 2558
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558

วันผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน 2558
วันผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน 2558
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
ออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่ (ประชาคม) ประจำปี 2558
ออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่ (ประชาคม) ประจำปี 2558
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปี 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
โครงการผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
โครงการผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
วันเด็กแห่งประจำปี 2558
วันเด็กแห่งประจำปี 2558
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558