ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ 4 บ้านเพรียง
   
 
   

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ 4 บ้านเพรียง  ขนาดรางกว้าง  0.50  เมตร ลึก  0.50 เมตร ยาว  242 เมตร  พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10.00 เมตร จำนวน 24 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย

  (รายละเอียด ตามแบบที่  อบต. กำหนด)  

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2560