ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   
 
   

 โครงการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีการจัดตั้งถังขยะแยกประเภท โดยแยกถังขยะสีน้ำเงินสำหรัับขยะทั่วไป และถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล  และรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมมีถังขยะอินทรีย์ 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มกราคม. 2562