สภาพทั่วไป
 
 
 
    สภาพทั่วไป
          
1.  ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ตั้งอยู่ที่ 64 หมู่ 3  ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเพชรบุรี  ประมาณ  6  กิโลเมตร

ทิศเหนือ

จดตำบล ตำบลนาวุ้ง   อำเภอเมืองเพชรบุรี   เทศบาลเมืองเพชรบุรี (ท่าราบ)
ทิศใต้ จดตำบล  ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี  ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด
ทิศตะวันออก จดตำบล ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี
ทิศตะวันตก จดตำบล ตำบลต้นมะม่วง  อำเภอเมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี(ท่าราบ)

2.  เนื้อที่
        ตำบลโพไร่หวานมีพื้นที่ทั้งหมด  6,478  ไร่  คิดเป็น  10.36  ตารางกิโลเมตร 

3.  ภูมิประเทศ
        สภาพพื้นที่ในตำบลโพไร่หวานเป็นที่ราบลุ่ม  ส่วนใหญ่ประชาชนจะประกอบอาชีพเกษตรกร

4.  จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลโพไร่หวานมีหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด    7  หมู่บ้าน
-  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เต็มหมู่บ้าน  7  หมู่  ได้แก่
หมู่ที่    1    บ้านปลายนา
หมู่ที่    2    บ้านทุ่งลม
หมู่ที่    3    บ้านใหม่
หมู่ที่    4    บ้านเพรียง
หมู่ที่    5    บ้านเพรียง
หมู่ที่    6    บ้านบ่อหวาย
หมู่ที่    7    บ้านตะโกงาม
-  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มบางส่วน   -    หมู่ได้แก่หมู่ที่   -   

5.  ท้องถิ่นอื่นในตำบล
-  จำนวนเทศบาล      -    แห่ง
-  จำนวนสุขาภิบาล    -    แห่ง

6.  ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น   4,109  คน แยกเป็นชาย 1,885 คน   หญิง  2,224 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  396.62 คน/ตารางกิโลเมตร