สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
 
    1.  อาชีพ
         ส่วนใหญ่ประชากรของตำบลโพไร่หวานจะประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์  รับจ้างทั่วไป  กิจการหอพัก  รับราชการ
2.  หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
         ธนาคาร                   -    แห่ง
        โรงแรม                   1    แห่ง
        ปั๊มน้ำมันและก๊าซ       2    แห่ง
        โรงงานอุตสาหกรรม    -    แห่ง
        โรงสี                       2    แห่ง