สภาพทางสังคม
 
 
    1. การศึกษา
        โรงเรียนประถมศึกษา      2    แห่ง
        โรงเรียนมัธยมศึกษา       -     แห่ง
        โรงเรียนอาชีวศึกษา        -    แห่ง
        โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง    1    แห่ง
        หอกระจายข่าว                7    แห่ง
        เสียงตามสาย                   -    แห่ง
        ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน    -    แห่ง
2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

        วัด/สำนักสงฆ์   1    แห่ง
        มัสยิด              -    แห่ง
        ศาลเจ้า            -    แห่ง
        โบสถ์              -    แห่ง
3.  สาธารณสุข
        โรงพยาบาลของรัฐขนาด  -  เตียง   -  แห่ง
        สถานีอนามัยประจำตำบล  1  แห่ง
        สถานพยาบาล  1    แห่ง
        ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 4   แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

4.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        สถานีตำรวจ  1    แห่ง
        สถานีดับเพลิง   -  แห่ง
        ที่ทำการตำรวจชุมชน  -  แห่ง
        ศูนย์อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน 1  แห่ง