การบริการพื้นฐาน
 
 
    1.  การคมนาคม

        -  มีถนนสำหรับใช้สัญจรทุกหมู่บ้าน
        -  มีรถประจำทางผ่าน 1  สาย  คือ  สายเพชรบุรี-หาดเจ้า

2.  การโทรคมนาคม

        -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  -    แห่ง
        -  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ     -    แห่ง
        -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ        53    แห่ง
        -  โทรศัพท์ระบบดาวเทียม     3    แห่ง

3.  การไฟฟ้า

        -  ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  7      หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า      4,109    คน

4.  แหล่งน้ำธรรมชาติ

        -  คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย        3    สาย

5.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

        -  ฝาย                          -    แห่ง
        -  บ่อน้ำตื้น                    -    แห่ง
        -  บ่อบาดาล(บ่อโยก)       -    แห่ง
        -  สระน้ำ                        -    แห่ง
        -  ถังเก็บน้ำ                    3    แห่ง
        -  ประปาหมู่บ้าน              -    แห่ง