สภา อบต.
 
นางพรทิพย์ แจ่มจำรัส
ประธานสภา อบต.โพไร่หวาน
นายวีรชาติ งามชม
รองประธานสภา อบต.โพไร่หวาน
พันจ่าโทธนัช ศิริรัตน์
เลขานุการสภา อบต.โพไร่หวาน
นายประสงค์ เจดีย์พราหมณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บ้านปลายนา
นายอุดมพร คงกระพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บ้านปลายนา
นางพรทิพย์ แจ่มจำรัส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 บ้านทุ่งลม
นายบุญมา หร่ายเรียง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 บ้านทุ่งลม
นางสมใจ สายคำมาตย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 บ้านใหม่
นายรัชชานนท์ มูลสอาด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 บ้านใหม่
นายดนัย ประเทศกล่อม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 บ้านเพรียง
นายสมนึก เทพสมุทร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 บ้านเพรียง
นายเอนก แจ้งแล้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 บ้านเพรียง
นางอุไรรัตน์ มีสมบัติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 บ้านเพรียง
นายวีรชาติ งามชม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 บ้านบ่อหวาย
นายยอด นวนพลอย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 บ้านบ่อหวาย
นายสุภาพ เอี่ยมสะอาด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 บ้านตะโกงาม
นายเชิด ศรีปลั่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 บ้านตะโกงาม