คณะผู้บริหาร
 
สิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส
นายก อบต.โพไร่หวาน
นายสุรพล เหลืองอร่าม
รองนายก อบต.โพไร่หวาน
นางชุรีย์ เชื้อสาย
รองนายก อบต.โพไร่หวาน
นายภานุวัฒน์ อรุณแย้ม
เลขานุการนายก อบต.โพไร่หวาน