สำนักงานปลัด
 
นางภิญญดา ชูก้อนทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปาริชาติ รื่นเกษม
นักพัฒนาชุมชน
นายอุดร บัวทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนิตยา ตาลลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวช่อผกา พูลสวน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายปกรณ์รัชต์ ชวนรัก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาววิสสุตา แจ่มจำรัส
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายจักรวรรณ พงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายธีรยุทธ กองมาก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวบุษบากร ผู้มีศีล
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวปาริษา คล้ายคลึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายระเบียบ คำปอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมพล สังข์ศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
ภารโรง
นายศรเพชร เกตุแก้ว
คนงาน
นายเกศกนก มีสมบัติ
คนงาน
นายธวัชชัย ภู่นิยม
คนงาน
ว่าง
คนงาน