สำนักงานปลัด
 
พันจ่าโทธนัช ศิริรัตน์
นักบริหารงาน อบต. ปลัด อบต.โพไร่หวาน
นางปาริชาติ รื่นเกษม
นักพัฒนาชุมชน
นางภิญญดา ชูก้อนทอง
นักบริหารงานทั่วไป
นายอุดร บัวทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายทัธนา ชูก้อนทอง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนิตยา ตาลลักษณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวช่อผกา พูลสวน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายจักรวรรณ พงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายระเบียบ คำปอ
นักการ-ภารโรง
นายธงชัย ทองคล้าย
คนงานทั่วไป
นางสาวปาริษา อินทร์วิลัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายประเชิญ อินทนิล
คนงานทั่วไป
นายธวัชชัย ภู่นิยม
คนงานทั่วไป
นายเกศกนก มีสมบัติ
คนงานทั่วไป
นายศรเพชร เกตุแก้ว
คนงานทั่วไป
นายณัฐพล แจ่มจำรัส
พนักงานขับรถ
นายสมพล สังข์ศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา