กองช่าง

 
นายวินัย กู้นาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิภากร ชูปานกลีบ
นายช่างไฟฟ้า
นายธีระภัทร มุทธากาญจน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายกู้เกียรติ แจ่มจำรัส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนันท์ เวสสุวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายรุ่งนิรันดร์ รักดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุทิน ตาละลักษณ์
คนงาน
นางดวงจันทร์ คำปอ
คนงาน