กองการศึกษา
 
นายทัธนา ชูก้อนทอง
นักวิชาการศึกษา รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา
นางสาวกาญจนา เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางอำไพ ณรงค์ชัย
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย