กองการศึกษา
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายทัธนา ชูก้อนทอง
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางอำไพ ณรงค์ชัย
ครู
นางสาวกาญจนา เอี่ยมสะอาด
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)