กองสาธารณสุขฯ
 
นายอุดร บัวทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ
-
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นางรุ่ง คำปอ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสร้อยม่าน ศรีสุขใส
คนงานทั่วไป
นายอนุรักษ์ สีสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ