กองสาธารณสุขฯ
 
นายอุดร บัวทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายประเชิญ อินทนิล
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นายอนุรักษ์ สีสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวสุรีรัตน์ เจดีย์พราหมณ์
คนงาน
นายสัมฤทธิ์ แก้วกอง
คนงาน
นายสร้อยม่าน ศรีสุขใส
คนงาน
นายเฉลิมพงษ์ เย็นใส
คนงาน
นางรุ่ง คำปอ
คนงาน
นายพี่ราม ศิริรัตน์
คนงาน