นโยบายการบริหารงาน
 
 
    นโยบายข้อที่  1   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการศึกษา

1.1 จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์   และเยี่ยมเด็กแรกเกิด
1.2 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในตำบล   เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ  และเพื่อให้เยาวชนได้ ห่างไกลยาเสพติด
1.3 จัดให้มีโครงการสานใจสายใยสู่ประชาชน
1.4 จัดให้มีการถ่ายทอดข่าวสารเพื่อประชาชนได้รับรู้ข่าวสารทางหอกระจายข่าว
1.5 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน  และกีฬาแก่นักเรียน
1.6 จัดให้มีกองทุนการศึกษาแก่นักเรียน
1.7 สนับสนุนอาหารเสริม  และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
1.8 จัดให้มีการกำจัดยุงลาย  และการป้องกันโรคติดต่อ
1.9 จัดให้มีการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกสัปดาห์
1.10ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
1.11ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

นโยบายข้อที่  2  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 จัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามถนนสาธารณะ เพื่อเน้นการรณรงค์ต่อต้านภาวะโลกร้อน
2.2 จัดให้มีการเก็บขยะในชุมชนอย่างทั่วถึง
2.3 บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
2.5 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 พัฒนาภูมิทัศน์   สิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง
2.7 รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.8 คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายข้อที่  3   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 จัดให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีต  พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปในการสัญจรไปมา
3.2 ขยายเขตประปา  และไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในตำบลโพไร่หวานทั่วทุกหมู่บ้าน
3.3 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามจุดต่างๆ  ที่สำคัญ  
3.4 ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง  พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
3.5 พัฒนาระบบจราจร
3.6 จัดทำผังเมืองรวม  และผังเมืองเฉพาะ
3.7 พัฒนาแหล่งน้ำ  ขุดลอกคูคลอง  ดาดคลองในตำบลโพไร่หวาน
3.8 พัฒนาปรับปรุง  และบำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ศาลาที่พักอาศัย ฯลฯ
3.9 จัดให้มีการบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ

นโยบายข้อที่  4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในตำบลโพไร่หวาน
4.2 จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
4.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นโยบายข้อที่  5  ด้านเศรษฐกิจชุมชน  และส่งเสริมการลงทุน

5.1 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพของชาวตำบลโพไร่หวานเพื่อให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
5.2 สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายข้อที่  6  ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น


6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  และอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยไว้
6.2 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

นโยบายข้อที่  7  ด้านบริหารการจัดการ  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
7.2 ติดตั้งเสียงตามสายให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารข้อมูลทางราชการทั่วทุกหมู่บ้าน
7.3 พัฒนาการบริหารจัดการที่ในองค์กร
7.4 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
7.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติงาน
7.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น 
7.7 ส่งเสริมความรู้  ความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
7.8 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษี