วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
   
“เศรษฐกิจดี สังคมน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย ไร้การทุจริต สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษสะอาด”
              
        พันธกิจ
        1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ  พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ
        2.  จัดให้มีบำรุงรักษาทางบก – ทางน้ำ
        3.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
        4.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเมือง  การปกครองท้องถิ่น
        5.  กำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเน่าเสีย

     จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
        1.  ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิติที่ดีขึ้น
        2.  การคมนาคมทั้งทางบก – ทางน้ำมีความสะดวก   รวดเร็ว
        3.  เพื่อให้ประชาชนมีการพัฒนาด้านความรู้  ความคิด  คุณธรรมและจริยธรรม
        4.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น
        5.  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ