บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน


นางภิญญดา ชูก้อนทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางปาริชาติ รื่นเกษม
นักพัฒนาชุมชน

นายอุดร บัวทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายขวัญเฉลิม เกิดสินธุ์
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนิตยา ตาลลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวช่อผกา พูลสวน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายรัตนพงษ์ บัวจันทร์
นิติกร

นายปกรณ์รัชต์ ชวนรัก
ผช.นักจัดการงานทั่วไป

นายธีรยุทธ กองมาก
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายจักรวรรณ พงษ์สุวรรณ
ผช.นักพัฒนาชุมชน

นางสาวบุษบากร ผู้มีศีล
ผช.นิติกร

นางสาววิสสุตา แจ่มจำรัส
ผช.นักประชาสัมพันธ์

นางสาวปาริษา คล้ายคลึง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายนันทชาติ สุริเกตุ
พนักงานขับรถยนต์

นายระเบียบ คำปอ
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายสมพล สังขศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายชนะ ศิริรัตน์
คนงาน

นายปุณยวีร์ แจ้งแล้ว
คนงาน

นายศรเพชร เกตุแก้ว
คนงาน

นายธวัชชัย ภู่นิยม
คนงาน

นายอดินันท์ สายเต๊อะ
ภารโรง

 

 


  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.