บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน


นางรุ่งทิวา เอี่ยมสำอางค์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาววาสนา โตแสง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางนันทยา เสือนาค
นักวิชาการจัดเก็บรายได้นางอมรกานต์ วราสินธุ์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวแขนภา จิตจวง
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวจิตตวัฒนา แจ่มจำรัส
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายปิยะพงษ์ งามประเสริฐ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

>
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.