บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โพไร่หวาน

 


นายอุดร บัวทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวสุรีรัตน์ เจดีย์พราหมณ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายประเชิญ อินทนิล
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายอนุรักษ์ ศรีสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ

นายสร้อยม่าน ศรีสุกใส
คนงาน

นายสัมฤทธิ์ แก้วกอง
คนงาน

นายเฉลิมพงษ์ เย็นใส
คนงาน

นายพี่ราม ศิริรัตน์
คนงาน

ว่าที่ ร.ต.หญิงนฤมล กะเปาะน้อย
คนงาน

นายนิธิ เกิดแย้ม
คนงาน

นายกวี พิริยะศุภกิจ
คนงาน

นางสาวณัฐริกา นุชนารถ
คนงาน

   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.