หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
พันจ่าโทธนัช ศิริรัตน์
ปลัดอบต.โพไร่หวาน
โทร. 062-66038558


นางภิญญดา ชูก้อนทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 084-86684216
 

นางรุ่งทิวา เอี่ยมสำอางค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-6646819

นายนิภากร ชูปานกลีบ
นายช่างไฟฟ้า รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
  

นายทัธนา ชูก้อนทอง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร. 082-23698696


นายอุดร บัวทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 085-17744869 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
64 หมู่ที่ 3 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3149 โทรสาร 0-3249-3149 ต่อ 103
E-mail : poraiwan@poraiwan.go.th

สำนักปลัด : 0-3249-3149 ต่อ
กองคลัง : 0-3249-3149 ต่อ

กองช่าง : 0-3249-3149 ต่อ
 
กองการศึกษาฯ : 0-3249-3149 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3249-3149 ต่อ
งานป้องกันฯ : 0-3249-3149 ต่อ
  

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.